Klokkenluidersregeling

Deze pagina bevat een samenvatting van de klokkenluidersregeling (volledige versie is te downloaden).

SZZ en de aangesloten zorgorganisaties willen zorgvuldig handelen bij (vermoedens van) een misstand. De Klokkenluidersregeling biedt optimale bescherming aan personen die vanuit goede trouw een (vermoedelijk) misstand willen melden. Daarmee draagt de regeling bij aan een open en veilige organisatiecultuur, waarin ieder zich verantwoordelijk voelt voor het goed functioneren van de organisatie.

De Klokkenluidersregeling geeft antwoord op 4 vragen:

1. Wanneer is sprake van (vermoedens van) een misstand?

Daarvan is sprake als je vermoedt dat het maatschappelijk belang in gevaar is, bijvoorbeeld bij:

 • Een (dreigende) schending van de wet, zoals een strafbaar feit;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid;
 • een (dreigend) gevaar voor de veiligheid van personen;
 • een (dreigend) gevaar voor aantasting van het milieu;
 • een (dreigend) gevaar voor het goed functioneren van de organisatie door een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van maatschappelijke/collectieve middelen;
 • het bewust achterhouden (of dreiging daarvan), vernietigen of manipuleren van informatie over de hierboven genoemde punten.

2. Bij wie kun je (vermoedens van) een misstand melden?

 • Je doet de melding eerst intern, bij de Raad van Bestuur van SZZ. Dat kan mondeling of schriftelijk. Intern melden is belangrijk omdat SZZ dan de kans krijgt om passende maatregelen te nemen;
 • gaat jouw melding over het functioneren van de Raad van Bestuur, dan doe je de melding bij de Raad van Toezicht van SZZ;
 • wil je de melding niet doen bij de Raad van Bestuur én niet bij de Raad van Toezicht, dan kun je ook terecht bij de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon van SZZ. Deze persoon kan jou ondersteunen en adviseren bij het goed doorlopen van de interne procedure.
  • Voor (voormalig) medewerkers van SZZ
   Malon Gerardts, bedrijfsmaatschappelijk werker
   Telefoon: 06 229 620 42
   Mail: malon.gerardts@arboned.nl
  • Voor (voormalig) werknemers van bij SZZ aangesloten zorgboerderijen
   Ingrid Lelieveld
   Telefoon: 06 572 769 10
   Mail: ilelieveld@zorgbelang-brabant.nl
 • verder kun je nog advies inwinnen bij het Huis voor Klokkenluiders, tel. 088 – 1331 030, advies@huisvoorklokkenluiders.nl. Ook kun je je laten bijstaan of vertegenwoordigen door een adviseur (bijvoorbeeld een advocaat of bovengenoemde vertrouwenspersoon).

3. Op welke bescherming mag je rekenen?

 • Een melder die te goeder trouw handelt, heeft recht op rechtsbescherming. Dit betekent:
  dat jij op geen enkele wijze mag worden benadeeld in je rechtspositie binnen SZZ en/of de SZZ-zorgorganisatie vanwege jouw melding van (een vermoeden van) een misstand;
 • dat degenen die bij de behandeling van de melding betrokken zijn, vertrouwelijk met jouw melding moeten omgaan. Informatie over de melding is alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen;
 • dat degenen die bij de behandeling van een melding betrokken zijn, jouw identiteit niet bekend mogen maken zonder jouw uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf;
 • dat je het recht hebt om anoniem te blijven als je dat wil. Anoniem melden doe je bij voorkeur bij de vertrouwenspersoon. Alle correspondentie over de melding wordt dan verstuurd aan de vertrouwenspersoon, die dit weer naar jou doorstuurt.

4. Wat gebeurt er na jouw melding?

De melding wordt schriftelijk vastgelegd;

 • je krijgt binnen 1 week een ontvangstbevestiging van de melding;
 • er wordt een onderzoek gedaan naar de (vermoedelijke) misstand;
 • tijdens het onderzoek word je persoonlijk gehoord;
 • als je anoniem wil blijven, dan verloopt de correspondentie schriftelijk via de vertrouwenspersoon;
 • binnen 8 weken word je schriftelijk geïnformeerd over het inhoudelijk standpunt en de te nemen maatregelen. Als het onderzoek langer duurt dan 8 weken (maximaal 4 weken langer), dan moet dit eerst schriftelijk aan jou worden gemeld;
 • ben je het niet eens met het interne standpunt of de wijze waarop met jou is omgegaan? Dan kan je overgaan tot een externe melding.

Download de volledige Klokkenluidersregeling (PDF, 157 kB)