Kwaliteit op de zorgboerderij

Op de zorgboerderijen van SZZ wordt zorg verleend aan een kwetsbare doelgroep. Juist hierom worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van zorg die door de zorgboerderij wordt geboden. Daarom kan ook niet elke zorgboerderij zo maar lid worden van SZZ.

Voordat de zorgboerderij kan aansluiten vindt er altijd een bezoek plaats van een regio-coördinator en/of de bestuurder. Dit bezoek heeft een ‘look en feel’ karakter waarbij specifiek gekeken wordt naar de verzorging van de directe omgeving en visie op zorg en ondernemerschap. Voor deze bezoeken wordt ruimschoots de tijd genomen en kan meerdere keren plaatsvinden.

Toelating van een zorgboerderij dient een meerwaarde voor SZZ als geheel te hebben. Het besluit om een zorgboerderij toe te laten wordt altijd door de bestuurder genomen.

logo kwaliteitswaarborg zorgboerderijen    ISO 9001 2015 certified quality management system  SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Veel zorgboerderijen zijn in het bezit van een ISO kwaliteitssysteem of in het bezit van het keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. Indien een zorgboerderij nog niet in het bezit is van een keurmerk dan verplicht een zorgboerderij zich bij toetreding dit binnen een half jaar te realiseren.

Per sector worden er verschillende eisen gesteld aan competenties van de begeleiders. SZZ faciliteert opleidingen en cursussen voor haar ondernemers, zodat zij altijd op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Met name binnen de jeugdzorg heeft SZZ flink ingezet op bijscholing over de Jeugdwet en de Norm Verantwoorde Werktoedeling. Er wordt daarom gewerkt met SKJ-geregistreerde professionals.

Externe én interne audit per 3 jaar

Wanneer een zorgboerderij eenmaal is toegetreden dan vindt er eenmaal in de 3 jaar een externe audit plaats in opdracht van de Federatie Landbouw en Zorg ten behoeve van een verlenging van het keurmerk. Tevens vindt eenmaal in de 3 jaar een interne audit door SZZ plaats waarin op locatie uitvoerig gekeken wordt naar de rechtmatigheid van de geleverde zorg. Met andere woorden; voldoet de geleverde zorg aan wet- en regelgeving en kan aangetoond worden dat de zorg daadwerkelijk is geleverd.

Het keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg heet ‘kwaliteit laat je zien’. Dit keurmerk is vergelijkbaar met het ISO keurmerk, maar is meer toegespitst op de zorgboerderij zelf.

Het keurmerk zegt iets over de professionaliteit en opleidingsniveau van de medewerkers, de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan, de aanwezigheid van een medezeggenschapsregeling voor cliënten, de gezondheid van de dieren, veiligheid van de zorgomgeving, zorgplansystematiek, klachtenreglement, aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, etc.

WMO Regio BOV- de Kempen

Specifiek voor de WMO contractregio BOV-de Kempen geldt aanvullend dat de gemeente de GGD Brabant-Zuidoost heeft aangewezen als toezichthoudende instantie.

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Brabant-Zuidoost: